Projektya) Na pol ceste do samostatného života
b) „SOS školenie" pre deti z detských domovov
c) Projekt „Organizácia práce v skupine v transformovanom detskom domove“
d) Tesco charita 2006
e) Vybavenie kuchynky
f) Hodina deťom - Veľký krok pre mladého človeka

Na pol ceste do samostatného života

Projekt bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Slovak Telecom pri Nadácii Intenda v rámci 8. grantového kola "Program podpory projektov pre ľudí so sociálnym znevýhodnením"

Cieľ projektu: Zabezpečenie materiálového IT vybavenia (PC zostava, LCD monitor, tlačiareň), prostredníctvom ktorého si mladí dospelí po odchode z detského domova dokážu rozšíriť svoje PC zručnosti a osvojiť praktické zručnosti denného života. Uvedené znalosti budú môcť uplatniť pri hľadaní práce, ďalšom zvyšovaní a rozširovaní vzdelania, komunikácii, aktívnom využívaní voľného času. Ide teda o celkovú prípravu na úspešné začlenenie sa do spoločnosti a plné osamostatnenie sa do dospelého života.
Trvanie projektu: júl 2009 až december 2009

„SOS školenie" pre deti z detských domovov

V rámci spolupráce s Domovským vzdelávacím centrom n. o. (DVC n. o.) v Dunajskej Lužnej odštartovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov (SPDDD) - Úsmev ako dar koncom roka 2003 sériu školení, ktorých hlavnú myšlienku vystihuje motto „Bez obáv do života“. Školenia sú súčasťou „Programu SOS“ zameraného na prípravu mladých ľudí na odchod z detského domova a tiež na pomoc pri vstupe do života získaním potrebných poznatkov prostredníctvom dobrovoľníkov a ľudí z praxe.

Školenia sa uskutočnili v priestoroch Domovského vzdelávacieho centra n. o. v Dunajskej Lužnej, kde sa prezentovali témy ako napr. „Prečo je práca dôležitá“, „Sebapoznanie a komunikácia“ a „Základy hospodárenia“ prostredníctvom ktorých bola snaha adeptom na vstup do života načrtnúť spôsoby a metódy riešenia dôležitých životných situácií.

Pridaná hodnota SOS školení sa odzrkadlí až neskôr (keď budú musieť mladí absolventi využívať získané životné zručnosti), ale napriek tomu ide o projekt motivujúci k jeho pokračovaniu pre nové skupiny mladých ľudí opúšťajúce detské domovy.

Chlapci a dievčatá hovoria, že nad niektorými otázkami, o ktorých sa počas prednášok rozprávali, ešte nikdy nerozmýšľali. Nevedia a často ani nechcú plánovať čo bude potom, keď sa budú musieť postarať sami o seba.“

Školenia majú prevenčný charakter, poskytujú sociálne poradenstvo, učenie sa jednaniu s oficiálnymi úradmi, získavanie zručností pri vyhľadávaní pracovných pozícií (ako písať životopis, žiadosť do zamestnania, kde hľadať prácu ...), spoznávanie vlastných možností a osobnostných predpokladov. Prostredníctvom týchto tréningov, sa snažíme zvýšiť úroveň sebavedomia, sociálnych zručností, profesijného prehľadu a komunikačných schopností našej cieľovej skupiny, ktoré im pomôžu v krízových situáciách (odchod zo zariadenia náhradnej starostlivosti) prehodnotiť svoju situáciu a lepšie sa odraziť do aktívnej sféry spoločnosti.

Projekt „Organizácia práce v skupine v transformovanom detskom domove“

Domovské vzdelávacie centrum n. o. realizovalo projekt „Organizácia práce v skupine v transformovanom detskom domove“. Cieľom tohto vzdelávacieho projektu bolo zmenou vo výchovno – vzdelávacom procese prejsť od kolektívnej výchovy v detských domovoch k formovaniu takej osobnosti, ktorá bude schopná po získaní odborného vzdelania zvládnuť začlenenie do samostatného života.

Stanovený cieľ bol napĺňaný systémom nasledovných vzdelávacích a zážitkových aktivít:

Priestor pre budovanie zručností a schopností dieťaťa

Zamestnávanie detí z DeD – problémy, možnosti, postupy, profesionálny orientácia, kontakty so zamestnávateľom

Dieťa a veku primeranosť jeho úloh, práca s biologickou rodinou – úloha vychovávateľa

Základy hygienického štandardu v SaS

Relevantné zákony a právne normy v pracovno – právnych vzťahoch

Relevantné zákony a právne normy – legislatívny rámec problematiky ústavnej výchovy a sociálno – právnej ochrany, deti v predĺženej starostlivosti

Životný priestor dieťaťa v DeD/ SaS – možnosti jeho aktivácie (praktická časť)

Kultúrno – záujmová činnosť (praktická časť)

Stravovanie a spoločenské správanie, príprava slávnostných akcií v SaS (praktická časť)

Práca s informáciami (PC, internet) (praktická časť)

Prázdninové činnosti, obsah a organizácia činnosti v DeD/ SaS (praktická časť)

Návšteva zariadenia DeD so SaS

Prehliadka mesta Bratislavy

Hodnotenie, výstupy, záver

Všetky aktivity zabezpečovali špičkoví lektori z jednotlivých odborov. (zoznam lektorov v prílohe)

Do projektu boli zaradení účastníci podľa vopred zisteného záujmu z detských domovov transformovaných, alebo v procese transformácie z celého Slovenska. V roku 2004 boli zrealizované štyri vzdelávacie turnusy. Dopyt po tejto forme vzdelávania bol podstatne vyšší a trvá naďalej aj pre rok 2005. Ostáva aktuálne pokračovať v podobných aktivitách. Na základe nášho pilotného projektu je možné uvažovať aj o vypracovaní ucelenej formy akreditovaného vzdelávania v tejto oblasti.

Projekt sa realizoval v Domovskom vzdelávacom centre n. o. v Dunajskej Lužnej pobytovou formou so zabezpečením bývania a stravovania. Jednotlivé turnusy sa začínali vždy v pondelok obedom a boli ukončené v piatok obedom. Vzdelávacie aktivity boli rozdelené na dopoludňajšiu, popoludňajšiu a večernú časť.

Hodnotenie účastníkov školenia bolo zisťované verbálne, ako aj krátkym písomným hodnotením. Hodnotenie účastníkov bolo nad očakávania pozitívne, čo potvrdzuje potrebu takýchto konkrétnych vzdelávacích aktivít pre danú cieľovú skupinu. Takisto sa potvrdila dobre zvolená forma vzdelávania.